Säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja toimipaikka 

Yhdistyksen nimi on Olutkulttuuriseura ry. ja toimipaikka Jyväskylän kaupunki. Yhdistys on toiminnassaan yksikielinen (suomenkielinen). 

2§ Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta 

Olutkulttuuriseuran tarkoituksena on edistää olutkulttuurin kehittymistä Suomessa. Yhdistys pyrkii parantamaan yleistä oluttuntemusta, tukee pienpanimokulttuurin kehittymistä sekä korostaa hyvien tapojen noudattamista  osana ravintolakulttuuria. Näiden päämäärien toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää esimerkiksi huvi- ja juhlatapahtumia, luentoja, harjoittaa julkaisutoimintaa, harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä sekä toimia muutoin tarkoituksenmukaisiksi katsomillaan tavoilla. 

Toimintansa taloudelliseksi tukemiseksi yhdistys voi, tarvittavat lupajärjestelyt suoritettuaan, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää varainkeruuta, ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista, kiinteää ja irtainta omaisuutta. 

3§ Jäsenyys 

Olutkulttuuriseuran jäseneksi voidaan hyväksyä 18 vuotta täyttänyt, nuhteeton henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja tavoitteet. Normaalin jäsenyyden lisäksi erotetaan kunniajäsenyys, joka voidaan myöntää yksityiselle henkilölle, joka on merkittävällä tavalla tukenut yhdistyksen toimintaa ja tavoitteita. Vuotuisen jäsenmaksun suuruuden määrää seuran syyskokous. Kunniajäsenet ovat jäsenmaksuvelvoitteesta vapautettuja. Seura voi lisäksi hyväksyä kannatusjäseniä. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet. Hallitus voi lisäksi myöntää jäsenelle määräaikaisen vapautuksen jäsenmaksusta sairauden, työttömyyden, varusmies-/siviilipalveluksen tai näihin rinnastettavan maksukykyä heikentävän elämäntilanteen tms. syyn perusteella. Jäseneksi hyväksytty sitoutuu noudattamaan täysimääräisesti yhdistyksen sääntöjä.

Jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä, mikäli hänellä on kahden vuoden jäsenmaksut maksamatta. Tämän lisäksi jäsen voidaan erottaa, mikäli hän toiminnallaan oleellisesti vahingoittaa yhdistyksen tavoitteiden toteuttamista tai yhdistyksen mainetta ja arvoja. Erottamisperusteena pidetään myös yhdistyksen luottamuksen pettämistä, esimerkiksi valheellisten tietojen antamista. Jokaisen rikkeen arvioi hallitus tapauskohtaisesti. 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä sähköisesti tai kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa suullisesti pöytäkirjaan merkittäväksi. 

4§ Yhdistyksen hallitus, puheenjohtaja ja toimihenkilöt 

Yhdistyksen käytännön toiminnan järjestämisestä vastaa syyskokouksessa valittava hallitus. Hallituksen muodostavat puheenjohtajan lisäksi vähintään kolme (3) ja enintään kymmenen (10) jäsentä. Lisäksi hallituksen varajäseniä on yhdestä kahteen (1-2). Mikäli hallitukseen on ehdolla enemmän kuin kymmenen (10), valitaan hallituksen jäsenet vaalilla. Yksi hallituksen jäsenistä toimii hallituksen kokouksissa sihteerinä. Lisäksi seuralla on rahastonhoitaja, joka nimitetään syyskokouksessa ja jonka ei tarvitse olla hallituksen jäsen. Rahastonhoitajasta käytetään nimitystä kamreeri. Vastuu yhdistyksen asiakirjojen säilyttämisestä on yhdistyksen hallituksella. 

Hallituksen kokouksista ilmoitetaan hallituksen jäsenille hallituksen järjestäytymiskokouksessa sopimalla tavalla. Hallitus voi tehdä päätöksiä tietoverkossa, puhelinkokouksessa tai sähköpostilla taikka muuta sellaista viestintä käyttäen, joka mahdollistaa hallituksen jäsenten yhteydenpidon päätöksenteon aikana. 

Yhdistyksen hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä osallistuu kokoukseen ja kokous on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu. Puheenjohtajan poissa ollessa varapuheenjohtaja tai puheenjohtajan nimeämä sijainen johtaa puhetta ja hoitaa hallituksen kokousten käytännöllisiä järjestelyitä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Hallituksen ulkopuolisena toimihenkilönä yhdistyksellä on presidentin virka. Presidentti toimii seuran edustustehtävissä, muttei kanna hallituksen vastuuta. Presidentillä ei ole päätösvaltaa asioista, joihin tarvitaan hallituksen päätös. Virassa olevalta presidentiltä ei peritä vuotuista jäsenmaksua. Presidentin toimikausi on toistaiseksi voimassa oleva, kunnes yhdistyksen hallitus päättää toisin, tai yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä tätä kirjallisesti vaatii. Presidentillä on oikeus pyytää eroamista yhdistyksen hallitukselta. 

5§ Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Kokouskutsussa on mainittava koolle kutsumisen syy. 

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi (1) ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet (yli 1/2) annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee yhdistyksen kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa. 

6§ Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen 

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta kirjallisesti ja/tai sähköisesti yhdistyksen parhaaksi katsomalla ja kaikki jäsenet tavoittavalla tavalla. 

7§ Yhdistyksen kevätkokous 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 1. Kokouksen avaaminen 
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 5. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto 
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille tai muista toimenpiteistä, mihin suoritettu tilien ja hallinnon tarkastus antaa aihetta 
 7. Käsitellään muut esille tulevat asiat 
 8. Päätetään kokous 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevätkokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä henkilökohtaisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Lisäksi kevätkokous voi käsitellä muita yhdistyksen toiminnan kannalta olennaisia asioita. Kokouksessa käsiteltävät asiat on mainittava kokouskutsussa. 

8§ Yhdistyksen syyskokous 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 1. Avataan kokous 
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 5. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet 
 6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarviot 
 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, rahastonhoitaja (kamreeri) ja mahdolliset henkilöt muihin hallituksen erityistehtäviin sekä valitaan hallituksen muut jäsenet 
 8. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varahenkilöitä 
 9. Käsitellään muut esille tulevat asiat 
 10. Päätetään kokous 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä henkilökohtaisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Lisäksi syyskokous voi käsitellä muita yhdistyksen toiminnan kannalta olennaisia asioita. Kokouksessa käsiteltävät asiat on mainittava kokouskutsussa. 

9§ Tilikausi ja toiminnantarkastus 

Yhdistyksen tili- ja toimikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta 

10§ Nimenkirjoitusoikeus 

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla yksin tai kahdella muulla hallituksen jäsenellä yhdessä. Hallitus voi lisäksi myöntää erikseen nimenkirjoitusoikeuden seuran jäsenelle. 

11§ Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen 

Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa. Sääntöjen muutos edellyttää 2/3 enemmistöä kokoukseen osallistuvista tai valtakirjalla edustetuista jäsenistä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi viikkoa. 

12§ Yhdistyksen purkautuminen 

Yhdistyksen purkautumisesta päättää yhdistyksen kokous. Purkautuminen edellyttää 3/4 enemmistöä paikalla olevista tai valtakirjalla edustetuista jäsenistä. Purkautumisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa. Yhdistyksen purkautuessa, käytetään sen varat purkamisesta päättäneen kokouksen määräämällä tavalla jäsenistön tai yhdistyksen tarkoituksen hyväksi.

13§ Muut määräykset 

Muutoin yhdistys noudattaa voimassa olevaa yhdistyslakia.