Tietosuojaseloste

Olutkulttuuriseura ry:n tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste.

 • Rekisterinpitäjä

Olutkulttuuriseura ry

Sähköposti: olutkulttuuriseura@gmail.com

 • Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Pasi Honkanen

 • Rekisterien nimet

Olutkulttuuriseura ry:n jäsenrekisteri

 • Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään lain, sopimuksen tai viranomaisen määräyksen määrittelemien velvollisuuksien täyttämiseksi.

Jäsenrekisteri:

Yhdistyslain (26.5.1989/503) 11 §:ssä säädetään yhdistyksen velvollisuudesta pitää jäsenluetteloa

 • Rekisterien tietosisältö

Jäsenrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

jäsenten

  • etu- ja sukunimet
  • osoitteen
  • puhelinnumeron
  • sähköpostin
 • syntymäajan
 • Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisterin tiedot on kerätty jäseniltä itseltään seuraan liittymisen yhteydessä

 • Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Jäsenrekisterin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille henkilötietolain (22.4.1999/523) säädösten mukaan.

 • Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

 • Rekisterin suojaus

A Manuaalinen aineisto

Jäsenrekisteri säilytetään ainoastaan Flomembers-palvelussa (https://www.flomembers.com/). Jäsenrekisterin tietoja pääsevät tarkastelemaan ainoastaan seuran hallituksen jäsenet ja kamreeri.

B Automaattisesti käsiteltävät tiedot

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

 • Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain ja yhdistyslain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.

Rekisteröidyn pyynnöstä henkilötietoihin tehdään tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot poistetaan.

Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys Olutkulttuuriseura ry:n rekisteriasioita hoitavaan henkilöön. Rekisteröidyillä on myös itsellään pääsy tarkastamaan ja päivittämään tietojaan rekisterissä.

 • Tietosuojailmoituksen muuttaminen

Olutkulttuuriseura ry pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä sivustollaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

Kehotamme lukemaan ilmoituksen säännöllisesti.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 18.04.2024.